Regulamin Firmy Portretowe >>S. I. Witkiewicz<< - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Zależnie od stanu firmy i trudności danej twarzy, portret może
być wykonany w jedno, dwa, trzy do pięciu posiedzeń. Przy dużych
portretach z rękami lub w całej figurze, liczba posiedzeń może dojść
i do dwudziestu. I l o ś ć p o s i e d z e ń n i e p r z e s ą d z a
o d o b r o c i w y t w o r u.

#2. Zasadniczą nowością firmy w stosunku do przyjętych zwyczajów jest
możliwość odrzucenia portretu przez klienta, jeśli portret czy pod
względem wykonania, czy podobieństwa nie odpowiada klientowi.
K l i e n t p ł a c i w t e d y 1/3 c e n y, p r z y c z y m
p o r t r e t p r z e c h o d z i n a w ł a s n o ś ć f i r m y.
Klient nie ma prawa żądać zniszczenia portretu. Zasada ta stosuje się
oczywiście tylko do typów: A, B i E, c z y s t y c h, b e z
d o d a t k u d, - to znaczy bez dodatku przesadnej charakterystyki,
czyli do tzw. "typów seryjnych". Zasada ta wprowadzona została dlatego,
że niegdy nie wiadomo, czym kogo zadowolić można. Pożądana jest dokładna
umowa, na tle ściśle określonej decyzji modela co do typu. Album z
"próbkami" (ale nie "bez wartości") jest do obejrzenia w lokalu
firmowym. Gwarancją klienta jest to, że firma we własnym interesie nie
wypuszcza wytworów mogących popsuć jej markę. Może być wypadek, że firma
sama nie uzna swojego wytworu.

#3. Wykluczona a b s o l u t n i e jest wszelka krytyka ze strony
klienta. Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może
dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, bez swojego specjalnego
upoważnienia. Gdyby firma pozwoliła sobie na ten luksus: wysłuchiwania
zdań klientów, musiałaby j u ż dawno zwariować. N a t e n
p a r a g r a f k ł a d z i e m y s p e c j a l n y n a c i s k, b o
n a j t r u d n i e j j e s t w s t r z y m a c k l i e n t a o d
z u p e ł n i e z b y t e c z n y c h w y p o w i e d z e ń s i ę.
Portret jest przyjęty, lub odrzucony - tak, lub nie, bez żadnego
umotywowania. Do krytyki należy również konstatowanie podobieństwa,
względnie niepodobieństwa, uwagi co do tła, zakrywanie ręką części

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Główne zagadnienia twórczości Witkacego
2  Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) – życiorys
3  Szewcy – streszczenieKomentarze
artykuł / utwór: Regulamin Firmy Portretowe >>S. I. Witkiewicz<<    Tagi: